Hoofdstuk 1

Artikel 1. NAAM EN ZETEL

 1. De vereniging draagt de naam Ridderkerkse Fiets Toer Club Rekreatoer en wordt in dit reglement aangeduid met “Rekreatoer”.
 2. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Ridderkerk

Artikel 2. INRICHTING

 1. Organen van “Rekreatoer” zijn: het bestuur en de algemene ledenvergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. De organen van “Rekreatoer” als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3. DUUR EN BOEKJAAR

 1. “Rekreatoer” is opgericht op 1 januari 1988 te Ridderkerk, voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van “Rekreatoer” loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4. DOEL EN MIDDELEN

 1. “Rekreatoer” heeft als doel beoefening, activering en stimulering van het toerfietsen. Zij tracht dit als volgt te bereiken:Jaarlijks worden onder auspiciën van de NTFU toertochten, vrije toertochten en overige ritten georganiseerd over diverse afstanden. Bij het bepalen van de toerdagen en afstanden wordt o.a. rekening gehouden met de algemene wensen van de leden. Zo zullen afgewisseld op zaterdag en op zondag tochten worden georganiseerd.
 2. Rekreatoer is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie. Van toepassing zijn:
 • Het toerreglement voor toerfietsorganisaties in Nederland
 • Het aanvullend toersportreglement NTFU
 • Eurodaxreglement
 • De door de NTFU afgesloten verzekering
 • Alle leden ontvangen jaarlijks
  • het fietsevenementenprogramma
  • de NTFU fietstoerkaart
  • een fietstoerboekje

Hoofdstuk 2

Artikel 5. LEDEN

 1. Rekreatoer bestaat uit gewone leden, juniorleden, gezinsleden, ereleden en ondersteunende leden.
 2. Gewone leden zijn: natuurlijke personen, de leeftijd van zestien jaar bereikt hebbende.
 3. Gezinsleden zijn: natuurlijke personen met de status van gewone leden en juniorleden, welke een bepaalde reductie krijgen op de voor gewone leden en juniorleden vastgestelde contributie.
 4. Ereleden zijn: natuurlijke personen, die om reden van bijzondere verdiensten voor “Rekreatoer”, voor de fietstoersport of voor de fietsrecreatie op voordracht van het Dagelijks Bestuur van “Rekreatoer” of tenminste tien stemgerechtigde leden, zijn benoemd als ereleden door de ledenvergadering met tenminste tweederde van het aantal uitgebreide stemmen.
 5. Ondersteunende leden zijn: natuurlijke personen, die een jaarlijkse bijdrage wensen te geven ten behoeve van “Rekreatoer”.

Artikel 6. LIDMAATSCHAP
1.1 Een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 16 jaar bereikt hebbend, dient ter verkrijgen van het lidmaatschap van “Rekreatoer” als gewoon lid een namens hem/haar ondertekend schriftelijk verzoek in bij het secretariaat van “Rekreatoer”. Het bestuur beslist in haar eerstvolgende vergadering omtrent de toelating als gewoon lid, met een gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige bestuursleden.
1.2 In afwachting van de beslissing van het bestuur kan het Dagelijks Bestuur bij meerderheid van stemmen de verzoeker voorwaardelijk toelaten als gewoon lid. Als dan gelden voor het voorwaardelijk toegelaten gewone lid gelijke rechten en plichten als bij de statuten en reglementen is bepaald voor gewone leden.
1.3 Het voorwaardelijk toegelaten gewone lid wordt geacht definitief te zijn toegelaten als gewoon lid, indien niet binnen vier weken door het bestuur aan hem te kennen gegeven is, dat zijn verzoek tot toelating als gewoon lid is afgewezen. De termijn van vier weken dient te worden gerekend vanaf het moment, waarop het verzoek tot toelating ter kennis is gekomen op het secretariaat van “Rekreatoer”.
2.1 Volwassen gezinsleden dienen ter verkrijging van het lidmaatschap van “Rekreatoer”als gezinslid een namens hem/haar ondertekend schriftelijk verzoek in bij het secretariaat van “Rekreatoer”. Het bestuur beslist in haar eerstvolgende vergadering omtrent de toelating als gezinslid, met een gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige bestuursleden.
2.2 Het voorwaardelijk toegelaten gezinslid wordt geacht definitief te zijn toegelaten als gezinslid, indien niet binnen vier weken door het bestuur is aan hem te kennen is gegeven, dat zijn verzoek tot toelating als gezinslid is afgewezen. De termijn van vier weken dient te worden gerekend vanaf het moment, waarop het verzoek tot toelating ter kennis is gekomen op het secretariaat van “Rekreatoer’.
3.1 Een natuurlijk persoon, die een jaarlijkse bijdrage wenst te geven aan “Rekreatoer”, meldt zich daartoe schriftelijk aan bij het secretariaat van “Rekreatoer” onder vermelding van het bedrag wat hij van plan is aan “Rekreatoer”te geven.
Het bestuur beslist in haar eerstvolgende vergadering omtrent toelating als ondersteunend lid, met een gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige bestuursleden van “Rekreatoer”.
3.2 Van de beslissing van het bestuur en de datum daarvan wordt door het secretariaat van “Rekreatoer” schriftelijk bericht gezonden aan degene, die zich als ondersteunend lid heeft aangemeld. Het ondersteunende lidmaatschap wordt alsdan te zijn aangevangen met ingang van de datum van de bestuursbeslissing opvorderbaar na veertien dagen, te rekenen van de dagtekening van de hier bedoelde kennisgeving van het secretariaat.
4.1 De natuurlijk personen, die zich op de in artikel 6 lid 1.1, lid 2.1, lid 3.1 en lid 4.1 van het huishoudelijk reglement voorgeschreven wijze hebben aangemeld voor toelating als lid van “Rekreatoer”, zijn verplicht alle inlichtingen te verstrekken, welk door of namens “Rekreatoer” worden gevraagd.
4.2 Bij weigering of onmogelijkheid de gevraagde inlichtingen te verstrekken, kan het bestuur met gewone meerderheid van stemmen afwijzend beslissen op het verzoek tot toelating als lid.’
4.3 De afgewezene kan tegen deze bestuursbeslissing in beroep gaan door middel van een bezwaarschrift, gericht aan de Ledenvergadering van “Rekreatoer”. Het bezwaarschrift dient te worden toegezonden aan het secretariaat van “Rekreatoer” en wel binnen een maand te rekenen vanaf de dagtekening van de kennisgeving van het secretariaat van “Rekreatoer”. Bezwaarschriften, gericht aan het secretariaat van “Rekreatoer” ten aanzien van het hier bedoelde, zullen geacht worden te zijn gericht aan de voormelde Ledenvergadering.
4.4 Indien het Dagelijks Bestuur van “Rekreatoer” oordeelt dat een natuurlijk persoon zich voor “Rekreatoer” dan wel voor de fietstoersport in het algemeen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, zal het voor deze persoon op de eerstvolgende Ledenvergadering voorgedragen voor benoeming tot erelid. Deze voordracht kan ook geschieden door tenminste tien stemgerechtigde leden van de Ledenvergadering, mits tenminste acht dagen voor de datum van de Ledenvergadering kennisgeving van het voornemen tot voordracht is gedaan aan het bestuur van “Rekreatoer”.
4.5 Benoeming door de Ledenvergadering geschiet met een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
Een erelid adviseert het bestuur zo dikwijls als hij geraadpleegd wordt, dan wel wanneer hij dit nodig acht. De bepalingen omtrent de financiële verplichtingen van de leden gelden niet voor ereleden.

Artikel 7. BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
1.1 Het lidmaatschap van een gewoon lid, gezinslid, alsmede een juniorlid en ondersteunend lid eindigt:
a. door overlijden
b. door schriftelijke opzegging aan het bestuur voor 1 november van het lopende verenigingsjaar
c. door royement door de Ledenvergadering bij bestluid genomen door de Ledenvergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
1.2 Het lidmaatschap van ereleden eindigt:
a. door overlijden
b. door schriftelijke opzegging met ingang van de dagtekening van de opzegging
c. door royement door de ledenvergadering, mits het besluit tot royement tot stand is gekomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
2 Royement kan op grond van daartoe te verrichten voorstel van het bestuur worden uitgesproken door de Ledenvergadering op grond van overtredingen van de Statuten, Reglementen of Bestuursbesluiten waarvan de leden kennis hebben kunnen nemen.
3 Behoudens in geval van overlijden wordt het lidmaatschap van enig gewezen lid geacht voort te duren, zolang niet is voldaan aan zijn geldige verplichtingen ten opzichte van “Rekreatoer”, of zolang enige andere aangelegenheid, waarbij zijn betrokkenheid bestaat niet is afgewikkeld. Gedurende deze periode kan de betrokkene met betrekking tot de Statuten en Reglementen geen rechten uitoefenen. Ieder lid wordt geacht zich uitdrukkelijk aan de onderhavige bepalingen te hebben onderworpen en daarmede te hebben ingestemd, alsmede voor zodanig geval afstand te hebben gedaan van enig beroep op het beëindigd zijn van het lidmaatschap.
Het bestuur kan van het einde van een lidmaatschap mededeling doen in het officiële orgaan, alsmede op andere wijze een kennisgeving aan de leden doen toekomen orgaan.

Artikel 8 VERPLICHTINGEN
1. De Leden zijn verplicht de statuten, reglementen en bestuursbesluiten van “Rekreatoer” na te leven en de belangen van “Rekreatoer” en van de fietstoersport in het algemeen niet te schaden.
2. Een gewoon lid, gezinslid, ondersteunend lid of erelid is verplicht:
a. desgevraagd volledige en juiste inlichtingen en opgave te verstrekken, zowel mondeling als schriftelijk, aan het bestuur of een commissie of een door het bestuur daartoe schriftelijk aangewezen gemachtigde
b. zich ter gelegenheid van een fietstoersportevenement het zij voor, gedurende of na dit evenement behoorlijk te gedragen en zich te onderwerpen aan de geldende reglementen en organisatievoorschriften
c. zich te onthouden van afspraken met andere leden van “Rekreatoer”, dan wel van gedragingen voor zover strijdig met de strekking van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van “Rekreatoer”.
d. hun contributie ieder jaar voor 1 januari te voldoen, met dien verstande dat tussentijds ontstane verplichtingen binnen een maand voldaan moeten worden
e. fietstoerkaart, toerboekje worden pas verstrekt na ontvangst van de contributie van het betreffende verenigingsjaar
f. bij beëindiging van het lidmaatschap is de contributie verschuldigd tot en met het einde van het verenigingsjaar waarin de beëindiging plaats vindt.
g. in het geval van wanbetaling kan een lid door het bestuur worden ontzet. Slechts in bijzonder gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een lid, dat door het bestuur is ontzet, heeft het recht binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenvergadering.
h. Ieder lid is verplicht tijdens 75% van de gereden clubritten clubkleding te dragen
i. Tijdens het rijden van alle clubritten is het dragen van een (schaal)helm verplicht.
j. Nieuwe leden zijn verplicht tot aanschaf van de “starters kledingset”.

Artikel 9 GELDMIDDELEN
1. De inkomsten van “Rekreatoer” bestaan uit geldelijke bijdragen, donaties, advertentiegelden en andere inkomsten. Het bestuur bepaalt de wijze en het tijdstip, waarop de geldelijke bijdragen en de donaties geïnd zullen worden. De geldelijke bijdragen bestaan onder andere uit: contributies en opbrengsten van georganiseerde tochten. Ieder jaar zullen op de Ledenvergadering de verplichtingen van de leden zoals contributie en deelnamekosten aan tochten en sterritten worden vastgesteld.
2.1 De uitgaven van “Rekreatoer”bestaan o.a. uit: afdracht contributie NTFU verzekeringsgelden, bestuurskosten, organisatiekosten en kosten van de verenigingsorganen (clubblad, website etc.)
2.2 Alle vorderingen op “Rekreatoer” moeten worden ingediend bij de penningmeester van “Rekreatoer”. Door hem geschieden alle betalingen vanwege “Rekreatoer”
2.3 Alle declaraties wegens uitgaven ten behoeve van “Rekreatoer” worden bij de penningmeester van “Rekreatoer” ingediend binnen een maand nadat de uitgaven zijn gedaan, met behulp van het declaratieformulier
De uitgaven van commissies lopen via de voorzitter van elk van de commissies dan wel via een hiervoor binnen de commissie aangewezen persoon. Ook deze declaraties dienen bij de penningmeester te worden ingediend.
De declaraties dienen duidelijk omschreven te zijn, alsmede voor welk doel de uitgaven werden gedaan en van deugdelijke bewijsstukken te zijn voorzien.
2.4 De kosten gemaakt voor het onderzoek naar veronderstelde handelingen in strijd met de Reglementen, komen ten laste van de partij welk is gebleken dat zij in strijd handelde met de Reglementen.

Hoofdstuk 3

Artikel 10. BESTUURSORGAAN
Het hoogste bestuursorgaan van “Rekreatoer”is de Algemene Ledenvergadering, hierna te noemen de Ledenvergadering

Artikel 11. LEDENVERGADERING
1. De Ledenvergadering wordt gevormd door gewone leden, ondersteunende leden en ereleden
2. Jaarlijks wordt tenminste eenmaal, uiterlijk zes maanden na het einde van het verenigingsjaar een algemene Ledenvergadering gehouden. Tot de Ledenvergadering hebben alle leden toegang. Stemgerechtigd zijn en recht tot spreken hebben, leden vanaf zestien jaar en ouder en de door de leden voor aanvang van de vergadering aan het bestuur op te geven afgevaardigden. Tevens vergadert zij zo dikwijls als het bestuur van “Rekreatoer” zulks nodig acht en de Ledenvergadering daartoe bijeenroept dan wel bijeenroeping van de vergadering geschiedt op grond van een daartoe bij het bestuur ingeschreven schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Ledenvergadering.
In de ledenvergadering komen de volgende onderwerpen tenminste eenmaal per jaar op de agenda voor:
a. bespreking van de notulen van de vorige Ledenvergadering
3. b. jaarverslag van de secretaris
c. jaarverslag van de penningmeester
d. behandeling en vaststelling van de jaarstukken
e. vaststelling van de contributies
f. vaststelling van de begroting
g. de verkiezing van de bestuursleden wegens periodiek aftreden van de betrokken leden van “Rekreatoer”
4. Ter ledenvergadering hebben tevens de bestuur- en commissieleden recht van spreken.

Artikel 12. STEMRECHT
1. De leden van het bestuur hebben op de ledenvergadering geen stemrecht. De ereleden in de Ledenvergadering hebben een adviserende, vrijblijvende stem.
2. De overige leden kunnen allen elk één stem uitbrengen. Uitzondering hierop vormen de leden, die schriftelijk gemachtigd zijn. De betreffende gemachtigde stelt de machtiging voor het begin van de vergadering ter hand van de secretaris van “Rekreatoer”. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid die echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
Bestuursleden kunnen optreden als gemachtigde en hebben dan stemrecht
3. De stemmingen zullen in de Ledenvergadering als volgt plaatsvinden: over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
4. Behoudens gevallen waarin de Statuten of Reglementen van “Rekreatoer” anders bepalen, is een persoon gekozen of een voorstel aangenomen bij een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen
5. Bij staken van stemmen vindt een herstemming plaats, staken alsdan de stemmen wederom dan beslist heb lot ingeval van keuze van een persoon, terwijl in zaken een voorstel is verworpen

Artikel 13. VERZOEK VAN DE LEDEN VOOR EEN LEDENVERGADERING
Indien een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Ledenvergadering daartoe schriftelijk onder opgave en toelichting van de te behandelen onderwerpen de wens tot het houden van een Ledenvergadering aan het bestuur kenbaar maakt, moet het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het verzoeken een buitengewone Ledenvergadering uitschrijven.

Artikel 14. KENNISGEVING LEDENVERGADERING
De secretaris van “Rekreatoer” doet tenminste veertien dagen voor de datum van de Ledenvergadering kennisgeving van de te houden Ledenvergadering met opgave van plaats, tijd en de te behandelen agendapunten aan alle leden. Deze bepaling geldt ook voor buitengewone Ledenvergaderingen

Artikel 15. ONDERWERPEN VAN LEDEN VOOR DE LEDENVERGADERING
Voorstellen en te behandelen onderwerpen kunnen door de leden en commissies op de avond van de Ledenvergadering worden geplaatst, mits tenminste een maand voor de datum van de ledenvergadering daartoe een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van “Rekreatoer” is ingediend. Een tijdens de Ledenvergadering gedaan verzoeken of voorstel tot behandeling van een bepaald onderwerp kan door de Ledenvergadering worden overgenomen of aangehouden.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING
Indien op de Ledenvergadering besloten wordt tot geheimhouding van het in de vergadering besprokene, waartoe een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen is vereist, is iedere aanwezige verplicht zich tegenover niemand uit te laten omtrent hetgeen op de vergadering is besproken. Bij overtreding van deze bepaling kan het bestuur van “Rekreatoer” tot schorsing van de overtreder overgaan.

Artikel 17. BESTUUR
Het bestuur van “Rekreatoer” wordt gekozen op de Ledenvergadering, doch altijd met dien verstande, dat het bestuur immer uit een oneven aantal bestuursleden zal zijn samengesteld. De voorzitter wordt in functie gekozen.

Artikel 18. DAGELIJKS BESTUUR
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. (verder te noemen DB) Bij een gecombineerde functie dient een ander bestuurslid te worden benoemd tot lid van het dagelijks bestuur en door de Ledenvergadering eveneens als zodanig te worden gekozen. Het samenvoegen van de functie dient door de Ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen te worden goedgekeurd.

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING BESTUUR
“Rekreatoer” wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur, waaronder de voorzitter of bij dienst ontstentenis de secretaris. Het bestuur, alsook het DB, kunnen worden bijgestaan door bijzondere commissies of functionarissen, daartoe door het bestuur te benoemen.

Artikel 20. VERGADERINGEN
Het DB en het bestuur van “Rekreatoer” vergaderen zo dikwijls de voorzitter, dan wel in het laatste geval twee andere bestuursleden van “Rekreatoer”dit nodig oordelen.

Artikel 21. RECHT VAN DAGELIJKS BESTUUR
De leden van het DB van “Rekreatoer” hebben het recht tot het bijwonen van alle vergaderingen van de door de Ledenvergadering benoemde commissies.

Artikel 22. KANDIDAATBESTUURSLEDEN
Voor de functie van voorzitter en bestuurslid kunnen kandidaten worden gesteld door vijf stemgerechtigde leden van de Ledenvergadering. De namen van de kandidaten kunnen tot aanvang van de Ledenvergadering bij het secretariaat van “Rekreatoer” worden ingediend, vergezeld van een bereidheidverklaring van de kandidaat ten opzichte van een bestuursfunctie. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het gewone lidmaatschap van “Rekreatoer”.

Artikel 23. ZITTINGSPERIODE
De bestuursleden van “Rekreatoer” hebben zitting gedurende drie jaar, met dien verstande dat ze na aftreden direct herkiesbaar zijn.
Het eerste jaar treden de voorzitter en 2 overige bestuursleden, niet horende tot DB, af.
Het tweede jaar treden de secretaris, en 2 overige bestuursleden, niet horende tot DB, af.
Het derde jaar treden de penningmeester en 2 overige bestuursleden, niet horende tot DB, af.
Het aftreden geschiedt aan het einde van de dag waarop de jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden. Alsdan volgen de gekozen, respectievelijk herkozen bestuursleden de aftredende leden terstond op.

Artikel 24. TUSSENTIJDSE BESTUURSVACATURES
In een tussentijdse ontstane bestuursvacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. De benoemde treedt in functie op de dag na zijn benoeming en treedt af op het tijdstip dat zijn voorganger zou zijn afgetreden. Het bestuur van “Rekreatoer” is bevoegd in tussentijdse ontstane vacatures te voorzien. Tijdens de hierna eerstvolgende Ledenvergadering dient het tijdelijk benoemde bestuurslid alsnog bij gewone meerderheid van stemmen te worden gekozen.

Artikel 25. BESTUURSTAAK
Tot de taak van het bestuur van “Rekreatoer”behoort onder meer:
a. het uitleggen van de statuten, reglementen, alsmede uitvoering van besluiten, alles voor zover dit niet aan anderen is opgedragen en behoudens de delegatie aan daartoe ingestelde commissies;
b. de zorg voor de naleving van de verplichting door “Rekreatoer” aangegaan, alsmede voor de uitvoering van de door “Rekreatoer” op zich genomen taken, alsmede regelende en vertegenwoordigende functies;
c. het beheer van geldmiddelen
d. de benoeming van de commissies voor zover dit niet aan de Ledenvergadering is voorbehouden;
e. de beslissing omtrent toelating van leden voor zover dit niet aan anderen is opgedragen
f. de zorg voor voorlichting en publiciteit, waaronder de zorg voor het functioneren van het verenigingsorgaan
g. de beslissing in geschillen.

Artikel 26. DE VOORZITTER
De voorzitter van het bestuur leidt alle bestuur- en Ledenvergaderingen. Hij zorgt voor het toezicht op het naleven van de Statuten en Reglementen en alle verdere bepalingen.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter neemt de secretaris diens functie waar. De secretaris treedt, zolang het waarnemen van deze functie duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de secretaris zal diegene die het langst bestuurslid is als voorzitter optreden.

Artikel 27. DE SECRETARIS
De secretaris is belast met het voeren van de briefwisseling, het uitschrijven en notuleren van alle bestuursvergaderingen, het uitbrengen van een jaarverslag en voorts alle werkzaamheden die geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren.

Artikel 28. DE PENNINGMEESTER
De penningmeester is belast met alle werkzaamheden die de inning en het beheer van de gelden van “Rekreatoer” betreffen. De uitgave van gelden, de somma van vijfhonderd euro te boven gaande, vereist de goedkeuring van het bestuur, tenzij de betalingen plaats vinden binnen het kader van de door de Ledenvergadering goedgekeurde begroting. Van elke bankbetaling dient het kasstuk mede getekend te worden door een lid van het dagelijks bestuur van “Rekreatoer’. De penningmeester brengt elke vergadering verslag uit van de stand van zaken aan het bestuur van “Rekreatoer”.
In de jaarlijkse Ledenvergadering wordt door de penningmeester een schriftelijk overzicht van de stand van zaken van de financiën verstrekt aan de leden.

Artikel 29. ONKOSTENVERGOEDING
1. De bestuursleden van “Rekreatoer” hebben voor het bijwonen van Unieraadsvergaderingen, districtvergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten in het belang van “Rekreatoer” recht op vergoeding van reis- en verblijfskosten.
2. Indien bestuursvergaderingen bij een van de leden thuis wordt gehouden, heeft het betreffende lid recht op een vergoeding ter dekking van de vergaderkosten
3. Leden, die in het belang van “Rekreatoer” tijdens een evenement, georganiseerd door “Rekreatoer” werkzaamheden ten behoeve van dit evenement verrichten, hebben recht op een onkostenvergoeding, na overleg/toestemming van het bestuur.
4. De hoogte van de vergoedingen wordt nader bepaald door het bestuur van “Rekreatoer”.
5. Voor zover mogelijk dienen bij het aanvragen van vergoeding over de gemaakte kosten bewijsstukken te worden overlegd. Het bestuur van “Rekreatoer” kan in bepaalde gevallen van deze regel afwijken.

Artikel 30. COMMISSIES
“Rekreatoer” kent de navolgende commissies:
a. toercommissie
b. evenementencommissie
c. kascontrolecommissie
Het bestuur van “Rekreatoer” en de Ledenvergadering kunnen te allen tijde andere commissies instellen.

Artikel 31. STATUTEN EN REGLEMENTEN
Het bestuur van “Rekreatoer” beslist in alle gevallen, waarin de Statuten en Reglementen niet voorzien, welke besluiten bekrachtiging vereisen van de Ledenvergadering, voor zover deze in het vervolg bindend zijn voor de leden.

Artikel 32. WIJZIGINGEN
Wijzigingen in het onderhavige Algemene Huishoudelijke Reglement kunnen geschieden bij een besluit van de Ledenvergadering bij een volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen op deze Ledenvergadering. Deze bepaling geldt tevens voor alle andere bestaande of nog tot stand komen bepalingen en reglementen.